Zaloguj | Dodaj firmę

Przetargi Toruń

« powrót

Zakup drobnego wyposażenia dla potrzeb nowo wybudowanego Pawilonu Ginekologiczno- Położniczego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

2011-11-14 11:00 

Termin składania ofert

Radom woj. mazowieckie 

Lokalizacja

najniższa cena 

Kryteria oceny ofert

Dostawy 

Rodzaj zamówienia

Przetarg nieograniczony 

Tryb zamówienia

Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego 

Zamawiający

2011-11-04 

Data publikacji ogłoszenia

Sekcja I: Zamawiający

I. 1) Nazwa i adres: Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego, ul. Tochtermana 1, 41-904 Radom, woj. mazowieckie, , tel. 048 3615285, 3615284
Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.radom.pl

I. 2) Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Określenie przedmiotu zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup drobnego wyposażenia dla potrzeb nowo wybudowanego Pawilonu Ginekologiczno- Położniczego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup drobnego wyposażenia dla potrzeb nowo wybudowanego Pawilonu Ginekologiczno- Położniczego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego: Część nr 1 - Wyposażenie Stacji Przygotowania Łóżek Lp. Nazwa towaru Ilość szt. 1. Urządzenie do ręcznego mycia powierzchni z dokładnym dozowaniem środka myjąco- dezynfekującego: - Urządzenie do mycia ręcznego powierzchni z dwoma dozownikami płynów myjąco - dezynfekujących i wielofunkcyjnym pistoletem z kompletem dysz - urządzenie nie wymagające zasilania elektrycznego - gwarancja min. 12 miesięcy szt.1 2. Pistolet do suszenia sprężonym powietrzem: - pistolet z kompletem dysz i przewodem spiralnym 10m - przewód wyposażony w złącze do podłączenia sprężonego powietrza z istniejącej instalacji szpitalnej po zaworze odcinającym z odcinkiem rury z gwintem zewnętrznym ½ cala -gwarancja min. 12 miesięcy szt.2 3. Kurtyna pasmowa z uchwytami mocującymi: - kurtyna przeznaczona do przedzielenia pomieszczeń myjni wodnych - elementy mocowania zes tali kwasoodpornej - elementy kurtyny z elastycznego tworzywa przezroczystego w formie pasów pionowych, odpornych na środki dezynfekcyjne - wysokość: 215cm, szerokość 170cm - gwarancja min. 12 miesięcy szt.2 4. Mata podłogowa z PE: - mata przeciwpoślizgowa - przeznaczona na stanowiska mycia ręcznego sprzętu szpitalnego - odporna na środki chemiczne - składająca się z łatwych do łączenia segmentów ułatwiających dopasowanie do wymiarów pomieszczenia - grubość maty - 16mm, powierzchnia- 21m² - gwarancja min. 12 miesięcy szt.1 Część nr 2- Lodówki oraz zamrażarki Lp. Nazwa towaru Ilość szt. 1a) Lodówki na leki: Lodówka na leki ze wskaźnikiem temperatury na zewnątrz - drzwi przeszklone Wymiary(szer./gł./wys.) - 60/60/160-170 szt.3 1b) Witryna chłodnicza: Witryna chłodnicza ze wskaźnikiem temperatury na zewnątrz - drzwi przeszklone Wymiary(szer./gł./wys.) - 60/60/85 szt.3 1c) Lodówki na leki: Lodówka ze wskaźnikiem temperatury na zewnątrz - drzwi przeszklone Wymiary(szer./gł./wys.) - 60/55/85 szt.6 2. Lodówka na mleko dla noworodków: Lodówka ze wskaźnikiem temperatury na zewnątrz Wymiary (szer./gł./wys.) - 60/60/160-170 szt.1 3. Lodówki na krew i mleko: Lodówka ze wskaźnikiem temperatury na zewnątrz Wymiary (szer./gł./wys.) - 50/60/60 szt.2 4. Lodówka do przechowywania szczepionek: Lodówka na szczepionki - drzwiczki oszklone ze wskaźnikiem temperatury na zewnątrz Wymiary (szer./gł./wys.) - 50-60/60/do 45 szt.1 5 a) Zamrażarka: Jedno lub dwu szufladowa Wymiary jak najmniejsze szt.2 5 b) Zamrażarka na łożyska: - Drzwiczki otwierane od góry - Wymiary (szer./gł./wys.) - 60/60/85 szt.1 6. Lodówki żywnościowe: Lodówka z zamrażalnikiem Wymiary (szer./gł./wys.) - 60/55/85 szt.5

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających: -

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39515100-6, 39532000-0, 42995000-7, 39711100-0

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak liczba części: 2

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

II.2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Zakończenie: 1323903600

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Wadium

Informacja na temat wadium: NIE DOTYCZY

III.2) Zaliczki

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku NIE DOTYCZY

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie, jeżeli wykaże, że w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał dostawy oferowanego towaru: Dla części nr 1- na kwotę min. 10.000,00 PLN Dla części nr 2- na kwotę min. 55.000,00 PLN Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku NIE DOTYCZY

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku NIE DOTYCZY

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku NIE DOTYCZY

III.4) Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.5) Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
  W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • próbki, opisy lub fotografie
  • zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym

  III.6) Inne dokumenty
  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
  1.Pełnomocnictwo do reprezentowania jeżeli ofertę składa pełnomocnik.
  2.Wypełniony formularz oferty.
  3.Wypełniony formularz cenowy/specyfikacja techniczna

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:

  Przetarg nieograniczony

  IV.2) Kryteria oceny ofert

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) Zmiana umowy

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie.

  IV.4) Informacje administracyjne

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.radom.pl

  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Radomski Szpital Specjalistyczny Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia ul. Lekarska 4 piętro III pokój nr 308 lub 313

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2011-11-14, godzina: 11:00, miejsce: Radomski Szpital Specjalistyczny Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia ul. Lekarska 4 piętro III pokój nr 308 lub 313

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) .

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  Sekcja IV: Udzielenie zamówienia

  Część nr: 1 Nazwa: Wyposażenie Stacji Przygotowania Łóżek

  IV.1) Data udzielenia zamówienia:

  IV.2) Liczba otrzymanych ofert:

  IV.3) Liczba odrzuconych ofert:

  IV.4) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

  , , , kraj/woj.

  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): .

  IV.6) Informacja o cenie wybranej oferty oraz o ofertach z najniższą i najwyższą ceną

  Cena wybranej oferty:

  Oferta z najniższą ceną: / Oferta z najwyższą ceną:

  Waluta:

  Część nr: 2 Nazwa: Lodówki oraz zamrażarki

  IV.1) Data udzielenia zamówienia:

  IV.2) Liczba otrzymanych ofert:

  IV.3) Liczba odrzuconych ofert:

  IV.4) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

  , , , kraj/woj.

  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): .

  IV.6) Informacja o cenie wybranej oferty oraz o ofertach z najniższą i najwyższą ceną

  Cena wybranej oferty:

  Oferta z najniższą ceną: / Oferta z najwyższą ceną:

  Waluta:

  Zmiany

  Zmiana z dnia 2011-11-10

  Ogłoszenie dotyczy: Zakup drobnego wyposażenia dla potrzeb nowo wybudowanego Pawilonu Ginekologiczno- Położniczego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

  Informacja o zmienianym ogłoszeniu: 365396 data 2011-11-04

  Sekcja I: Zamawiający

  Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego

  Sekcja II: Zmiany w ogłoszeniu

  II. 1) Tekst, który nalezy zmienić:

  W ogłoszeniu jest:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup drobnego wyposażenia dla potrzeb nowo wybudowanego Pawilonu Ginekologiczno- Położniczego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego: Część nr 1 - Wyposażenie Stacji Przygotowania Łóżek Lp. Nazwa towaru Ilość szt. 1. Urządzenie do ręcznego mycia powierzchni z dokładnym dozowaniem środka myjąco- dezynfekującego: - Urządzenie do mycia ręcznego powierzchni z dwoma dozownikami płynów myjąco - dezynfekujących i wielofunkcyjnym pistoletem z kompletem dysz - urządzenie nie wymagające zasilania elektrycznego - gwarancja min. 12 miesięcy szt.1 2. Pistolet do suszenia sprężonym powietrzem: - pistolet z kompletem dysz i przewodem spiralnym 10m - przewód wyposażony w złącze do podłączenia sprężonego powietrza z istniejącej instalacji szpitalnej po zaworze odcinającym z odcinkiem rury z gwintem zewnętrznym ½ cala -gwarancja min. 12 miesięcy szt.2 3. Kurtyna pasmowa z uchwytami mocującymi: - kurtyna przeznaczona do przedzielenia pomieszczeń myjni wodnych - elementy mocowania zes tali kwasoodpornej - elementy kurtyny z elastycznego tworzywa przezroczystego w formie pasów pionowych, odpornych na środki dezynfekcyjne - wysokość: 215cm, szerokość 170cm - gwarancja min. 12 miesięcy szt.2 4. Mata podłogowa z PE: - mata przeciwpoślizgowa - przeznaczona na stanowiska mycia ręcznego sprzętu szpitalnego - odporna na środki chemiczne - składająca się z łatwych do łączenia segmentów ułatwiających dopasowanie do wymiarów pomieszczenia - grubość maty - 16mm, powierzchnia- 21m² - gwarancja min. 12 miesięcy szt.1 Część nr 2- Lodówki oraz zamrażarki Lp. Nazwa towaru Ilość szt. 1a) Lodówki na leki: Lodówka na leki ze wskaźnikiem temperatury na zewnątrz - drzwi przeszklone Wymiary(szer./gł./wys.) - 60/60/160-170 szt.3 1b) Witryna chłodnicza: Witryna chłodnicza ze wskaźnikiem temperatury na zewnątrz - drzwi przeszklone Wymiary(szer./gł./wys.) - 60/60/85 szt.3 1c) Lodówki na leki: Lodówka ze wskaźnikiem temperatury na zewnątrz - drzwi przeszklone Wymiary(szer./gł./wys.) - 60/55/85 szt.6 2. Lodówka na mleko dla noworodków: Lodówka ze wskaźnikiem temperatury na zewnątrz Wymiary (szer./gł./wys.) - 60/60/160-170 szt.1 3. Lodówki na krew i mleko: Lodówka ze wskaźnikiem temperatury na zewnątrz Wymiary (szer./gł./wys.) - 50/60/60 szt.2 4. Lodówka do przechowywania szczepionek: Lodówka na szczepionki - drzwiczki oszklone ze wskaźnikiem temperatury na zewnątrz Wymiary (szer./gł./wys.) - 50-60/60/do 45 szt.1 5 a) Zamrażarka: Jedno lub dwu szufladowa Wymiary jak najmniejsze szt.2 5 b) Zamrażarka na łożyska: - Drzwiczki otwierane od góry - Wymiary (szer./gł./wys.) - 60/60/85 szt.1 6. Lodówki żywnościowe: Lodówka z zamrażalnikiem Wymiary (szer./gł./wys.) - 60/55/85 szt.5.

  W ogłoszeniu powinno być:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup drobnego wyposażenia dla potrzeb nowo wybudowanego Pawilonu Ginekologiczno- Położniczego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego: Część nr 1 - Wyposażenie Stacji Przygotowania Łóżek Lp. Nazwa towaru Ilość szt. 1. Urządzenie do ręcznego mycia powierzchni z dokładnym dozowaniem środka myjąco- dezynfekującego: - Urządzenie do mycia ręcznego powierzchni z dwoma dozownikami płynów myjąco - dezynfekujących i wielofunkcyjnym pistoletem z kompletem dysz - urządzenie nie wymagające zasilania elektrycznego - gwarancja min. 12 miesięcy szt.1 2. Pistolet do suszenia sprężonym powietrzem: - pistolet z kompletem dysz i przewodem spiralnym 10m - przewód wyposażony w złącze do podłączenia sprężonego powietrza z istniejącej instalacji szpitalnej po zaworze odcinającym z odcinkiem rury z gwintem zewnętrznym ½ cala -gwarancja min. 12 miesięcy szt.2 3. Kurtyna pasmowa z uchwytami mocującymi: - kurtyna przeznaczona do przedzielenia pomieszczeń myjni wodnych - elementy mocowania zes tali kwasoodpornej - elementy kurtyny z elastycznego tworzywa przezroczystego w formie pasów pionowych, odpornych na środki dezynfekcyjne - wysokość: 215cm, szerokość 170cm - gwarancja min. 12 miesięcy szt.2 4. Mata podłogowa z PE: - mata przeciwpoślizgowa - przeznaczona na stanowiska mycia ręcznego sprzętu szpitalnego - odporna na środki chemiczne - składająca się z łatwych do łączenia segmentów ułatwiających dopasowanie do wymiarów pomieszczenia - grubość maty - 16mm, powierzchnia- 21m² - gwarancja min. 12 miesięcy szt.1Część nr 2- Lodówki oraz zamrażarki Lp. Nazwa towaru Ilość szt. 1a) Lodówki na leki: Lodówka na leki ze wskaźnikiem temperatury na zewnątrz - drzwi przeszklone Wymiary(szer./gł./wys.) - 60/60/160-170 lub 60 x 61x 180cm szt. 3 1b) Witryna chłodnicza: Witryna chłodnicza ze wskaźnikiem temperatury na zewnątrz - drzwi przeszklone Wymiary(szer./gł./wys.) - 60/60/85 lub 60 x 61,5 x 83cm szt.3 1c) Lodówki na leki: Lodówka ze wskaźnikiem temperatury na zewnątrz - drzwi przeszklone Wymiary(szer./gł./wys.) - 60/55/85 lub 60 x 61,5 x 83cm szt.6 2. Lodówka na mleko dla noworodków: Lodówka ze wskaźnikiem temperatury na zewnątrz Wymiary (szer./gł./wys.) - 60/60/160-170 lub 60 x 61,5 x 184cm szt.1 3. Lodówki na krew i mleko: Lodówka ze wskaźnikiem temperatury na zewnątrz Wymiary (szer./gł./wys.) - 50/60/60 lub 60 x 61,5 x 83cm szt.2 4. Lodówka do przechowywania szczepionek: Lodówka na szczepionki - drzwiczki oszklone ze wskaźnikiem temperatury na zewnątrz Wymiary (szer./gł./wys.) - 50-60/60/do 45 lub 60 x 61,5x 83cm szt.1 5 a) Zamrażarka: Jedno lub dwu szufladowa Wymiary jak najmniejsze Lub 3 szufladowa o wymiarach (szer./gł./wys.) 55 x 62 x 85cm szt.2 5 b) Zamrażarka na łożyska: - Drzwiczki otwierane od góry - Wymiary (szer./gł./wys.) - 60/60/85 lub 64 x 55x 89,5cm szt.1 6. Lodówki żywnościowe: Lodówka z zamrażalnikiem Wymiary (szer./gł./wys.) - 60/55/85 lub 50 x 62 x 85cm szt.5

  W ogłoszeniu jest:
  Część nr 2- Lodówki oraz zamrażarki Lp. Nazwa towaru Ilość szt. 1a) Lodówki na leki: Lodówka na leki ze wskaźnikiem temperatury na zewnątrz - drzwi przeszklone Wymiary(szer./gł./wys.) - 60/60/160-170 szt.3 1b) Witryna chłodnicza: Witryna chłodnicza ze wskaźnikiem temperatury na zewnątrz - drzwi przeszklone Wymiary(szer./gł./wys.) - 60/60/85 szt.3 1c) Lodówki na leki: Lodówka ze wskaźnikiem temperatury na zewnątrz - drzwi przeszklone Wymiary(szer./gł./wys.) - 60/55/85 szt.6 2. Lodówka na mleko dla noworodków: Lodówka ze wskaźnikiem temperatury na zewnątrz Wymiary (szer./gł./wys.) - 60/60/160-170 szt.1 3. Lodówki na krew i mleko: Lodówka ze wskaźnikiem temperatury na zewnątrz Wymiary (szer./gł./wys.) - 50/60/60 szt.2 4. Lodówka do przechowywania szczepionek: Lodówka na szczepionki - drzwiczki oszklone ze wskaźnikiem temperatury na zewnątrz Wymiary (szer./gł./wys.) - 50-60/60/do 45 szt.1 5 a) Zamrażarka: Jedno lub dwu szufladowa Wymiary jak najmniejsze szt.2 5 b) Zamrażarka na łożyska: - Drzwiczki otwierane od góry - Wymiary (szer./gł./wys.) - 60/60/85 szt.1 6. Lodówki żywnościowe: Lodówka z zamrażalnikiem Wymiary (szer./gł./wys.) - 60/55/85 szt.5.

  W ogłoszeniu powinno być:
  Część nr 2- Lodówki oraz zamrażarki Lp. Nazwa towaru Ilość szt. 1a) Lodówki na leki: Lodówka na leki ze wskaźnikiem temperatury na zewnątrz - drzwi przeszklone Wymiary(szer./gł./wys.) - 60/60/160-170 lub 60 x 61x 180cm szt.3 1b) Witryna chłodnicza: Witryna chłodnicza ze wskaźnikiem temperatury na zewnątrz - drzwi przeszklone Wymiary(szer./gł./wys.) - 60/60/85 lub 60 x 61,5 x 83cm szt.3 1c) Lodówki na leki: Lodówka ze wskaźnikiem temperatury na zewnątrz - drzwi przeszklone Wymiary(szer./gł./wys.) - 60/55/85 lub 60 x 61,5 x 83cm szt.6 2. Lodówka na mleko dla noworodków: Lodówka ze wskaźnikiem temperatury na zewnątrz Wymiary (szer./gł./wys.) - 60/60/160-170 lub 60 x 61,5 x 184cm szt.1 3. Lodówki na krew i mleko: Lodówka ze wskaźnikiem temperatury na zewnątrz Wymiary (szer./gł./wys.) - 50/60/60 lub 60 x 61,5 x 83cm szt.2 4. Lodówka do przechowywania szczepionek: Lodówka na szczepionki - drzwiczki oszklone ze wskaźnikiem temperatury na zewnątrz Wymiary (szer./gł./wys.) - 50-60/60/do 45 lub 60 x 61,5x 83cm szt.1 5 a) Zamrażarka: Jedno lub dwu szufladowa Wymiary jak najmniejsze Lub 3 szufladowa o wymiarach (szer./gł./wys.) 55 x 62 x 85cm szt.2 5 b) Zamrażarka na łożyska: - Drzwiczki otwierane od góry - Wymiary (szer./gł./wys.) - 60/60/85 lub 64 x 55x 89,5cm szt.1 6. Lodówki żywnościowe: Lodówka z zamrażalnikiem Wymiary (szer./gł./wys.) - 60/55/85 lub 50 x 62 x 85cm szt.5